دوره های در حال ثبت نام

ترمسطحرده سنیمحل برگزاریشروعپایانروز برگزاریساعت برگزاریظرفیت باقی ماندههزینه(ریال)ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 6نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:30741,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 6نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:30661,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 3نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:3010101,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400104بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:30751,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400402بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:30771,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400403بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:30541,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400103بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:30751,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400506پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:30742,280,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 2-1کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:301071,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 2-2کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:301081,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 4-1کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:30541,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400FCE 4FCE آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:30 - 17:00762,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 2-2کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:30771,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400A2.2 aمقدماتی آلمانی آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:30 - 17:00222,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400A1.2 aمقدماتی فرانسه آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج15:00 - 16:30322,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 8نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15871,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 9نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15651,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 10نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15661,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 14نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15971,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 12 نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15621,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 3نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج18:30 - 20:00881,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400303بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15651,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400502پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15842,280,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400603پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15662,280,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400FCE 3FCE آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15422,480,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 1-1کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15641,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 6-1کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15981,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 6-2کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15981,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 1-2کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15441,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 2-1کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:151081,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400A1.1 bمقدماتی آلمانی آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15222,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400A1.1 bمقدماتی فرانسه آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج16:45 - 18:15552,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 8نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج18:30 - 20:00541,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 5نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج18:30 - 20:00531,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400401بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج18:30 - 20:001061,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400506پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج18:30 - 20:00662,280,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 1-2کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج18:30 - 20:00971,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 3-2کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای زوج18:30 - 20:00661,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 8نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30761,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 12 نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30551,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 3نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30641,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400102بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30441,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400301بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30981,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400502پیشرفته آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای فرد15:00 - 16:301072,280,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400FCE 3FCE آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30862,480,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 2-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30871,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 3-1کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30851,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 1-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30981,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 6-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30871,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 2-1کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30771,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 2-1کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30981,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 2-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد15:00 - 16:30871,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 3نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15771,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 7نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15961,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 12 نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15761,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 5نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15771,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400302بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15771,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400402بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15551,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400506پیشرفته آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:1510102,280,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400603پیشرفته آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15752,280,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400201بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15641,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 2-1کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15881,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 1-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:151091,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 1-1کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15871,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 4-1کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15981,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400E 6-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15651,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400A1.2 aمقدماتی فرانسه آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد16:45 - 18:15442,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 9نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد18:30 - 20:00541,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 7نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد18:30 - 20:00991,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400103بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد18:30 - 20:00641,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400401بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد18:30 - 20:00871,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400204بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد18:30 - 20:001091,980,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400502بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد18:30 - 20:00772,280,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400T 1نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۳روزهای فرد18:30 - 20:00651,880,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400M 1-1کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای فرد15:00 - 16:30641,680,000 ثبت نام
ترم پنجم - 1400A1.1 aمقدماتی آلمانی آنلاین برادران۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۴۰۰/۰۸/۱۲روزهای فرد17:15 - 18:45542,880,000 ثبت نام