دوره های در حال ثبت نام

ترمسطحرده سنیمحل برگزاریشروعپایانروز برگزاریساعت برگزاریظرفیت باقی ماندههزینه(ریال)ثبت نام
ترم سوم - 1401602پیشرفته حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد15:00 - 16:30853,880,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401102بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد15:00 - 16:30763,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401403بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد15:00 - 16:30753,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401104بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد15:00 - 16:30653,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401A1.1 bمقدماتی آلمانی حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد15:00 - 16:30664,580,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:151202,980,000 تکمیل ظرفیت
ترم سوم - 1401M 2-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:151492,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:151492,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401A1.2 aمقدماتی آلمانی حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:15664,580,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401303بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:1510103,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401404بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:15553,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401606پیشرفته حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:15543,880,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401101بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:15643,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401FCE 3FCE آنلاین برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:15553,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد15:00 - 16:301282,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 13نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:1514113,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401E 3-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد18:30 - 20:001292,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401E 2-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد18:30 - 20:001072,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401E 4-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد18:30 - 20:001182,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 9نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد18:30 - 20:0013103,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 7نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد18:30 - 20:00993,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401301بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد18:30 - 20:001083,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401503پیشرفته حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد18:30 - 20:00763,880,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401103بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد18:30 - 20:00663,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401301بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد18:30 - 20:001093,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج09:30 - 11:001222,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج11:15 - 12:451242,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401E 3-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد09:30 - 11:00972,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401E 4-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد09:30 - 11:00542,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج15:00 - 16:301202,980,000 تکمیل ظرفیت
ترم سوم - 1401M 1-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد09:30 - 11:001202,980,000 تکمیل ظرفیت
ترم سوم - 1401M 1-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد11:15 - 12:451202,980,000 تکمیل ظرفیت
ترم سوم - 1401T 2نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد11:15 - 12:451043,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401E 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد11:15 - 12:45752,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد11:15 - 12:4514132,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 11نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد11:15 - 12:45763,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 4نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد11:15 - 12:45913,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401103بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد11:15 - 12:45663,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401101بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج15:00 - 16:30613,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401504پیشرفته حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج15:00 - 16:30553,880,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401302بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج15:00 - 16:30723,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401104بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج15:00 - 16:30553,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401606پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج15:00 - 16:30773,880,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401102بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج16:45 - 18:15823,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401602پیشرفته حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج16:45 - 18:15443,880,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401201بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج16:45 - 18:1514103,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 14نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج18:30 - 20:0013123,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 9نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج11:15 - 12:4513113,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401A1.1 bمقدماتی آلمانی حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج16:45 - 18:15664,580,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج16:45 - 18:15742,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401501پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج16:45 - 18:15663,880,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 2-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج16:45 - 18:15612,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401505پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج16:45 - 18:15433,880,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401E 4-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج16:45 - 18:15652,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401E 4-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج11:15 - 12:45542,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401E 3-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج18:30 - 20:001142,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401FCE 3FCE حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج18:30 - 20:00553,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 15نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج18:30 - 20:00953,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401503پیشرفته حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج18:30 - 20:00863,880,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج18:30 - 20:001072,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401E 2-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج18:30 - 20:001062,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج18:30 - 20:001202,980,000 تکمیل ظرفیت
ترم سوم - 1401E 4-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج18:30 - 20:00752,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 11نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج18:30 - 20:00653,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401A2.1 bمقدماتی آلمانی آنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج18:30 - 20:00554,580,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 2-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج09:30 - 11:00642,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401E 3-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج16:45 - 18:1514102,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 2نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج09:30 - 11:001043,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 12 نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج09:30 - 11:00653,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج09:30 - 11:00762,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 6نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج16:45 - 18:151273,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 2-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج11:15 - 12:45742,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401301بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج15:00 - 16:30653,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد09:30 - 11:0012102,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 1نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد15:00 - 16:30883,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401202بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:15663,480,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401T 4نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۵/۲۲روزهای زوج09:30 - 11:00653,380,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۴/۱۵۱۴۰۱/۰۴/۲۲روزهای زوج15:00 - 16:3012122,980,000 ثبت نام
ترم سوم - 1401M 1-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۴/۱۴۱۴۰۱/۰۵/۲۰روزهای فرد16:45 - 18:1512122,980,000 ثبت نام