دوره های در حال ثبت نام

ترمسطحرده سنیمحل برگزاریشروعپایانروز برگزاریساعت برگزاریظرفیت باقی ماندههزینه(ریال)ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 2-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج09:30 - 11:001072,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج09:30 - 11:0015112,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 7نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج09:30 - 11:0010103,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 3نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج09:30 - 11:0012103,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج09:30 - 11:0015142,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 5نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج09:30 - 11:00623,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج11:15 - 12:451592,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج11:15 - 12:4515152,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 2-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج11:15 - 12:4515142,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 2نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج11:15 - 12:451073,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 10نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج11:15 - 12:451363,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:3015132,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:301592,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:3015152,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401E 1-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:3014102,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 2نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:3012113,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 13نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:301093,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401102بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:301463,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401102بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:3014133,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401103بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:30773,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401303بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:30983,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401505پیشرفته حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:30553,880,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:1515152,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 2-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:151062,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 2-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:1515112,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401E 3-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:1512122,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401E 4-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:15542,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401E 5-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:15662,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 7نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:151073,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401103بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:15943,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401202بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:1515103,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401203بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:1510103,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401402بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:15763,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401402بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:15763,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401603پیشرفته حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:15543,880,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:1515112,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:0015122,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:0015142,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 2-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:001092,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401E 2-2کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:0015142,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401E 4-1کودکان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:001392,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 12 نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:00663,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 15نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:0012113,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401504پیشرفته حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:00873,880,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401FCE 4FCE حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:00663,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401201بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:30653,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401302بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:30773,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401FCE 1FCE آنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج15:00 - 16:30763,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401506پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:15443,880,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401E 5-1کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:00552,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401502پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:00773,880,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401A2.1 cمقدماتی آلمانی آنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:00444,580,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401302بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج18:30 - 20:0011113,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد09:30 - 11:001592,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد09:30 - 11:0015152,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد09:30 - 11:0015112,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد15:00 - 16:3015112,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد11:15 - 12:4515132,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد11:15 - 12:4515152,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 2-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد11:15 - 12:4512122,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 2-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد11:15 - 12:45962,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 3نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد11:15 - 12:451273,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401E 2-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد11:15 - 12:451292,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 5نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد11:15 - 12:4514123,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 12 نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد11:15 - 12:45863,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401104بزرگسالان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد11:15 - 12:451083,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401A1.2 bمقدماتی آلمانی حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد11:15 - 12:45884,580,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد15:00 - 16:3015122,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 2نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد15:00 - 16:301393,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401103بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد15:00 - 16:3014143,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401603پیشرفته حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد15:00 - 16:30763,880,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401201بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد15:00 - 16:30753,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401404بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد15:00 - 16:30873,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401A1.1 bمقدماتی فرانسه حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد15:00 - 16:30774,580,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 2-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:1512112,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 14نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:1514143,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:1515142,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:151292,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401501پیشرفته حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:15773,880,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401102بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:1517153,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401FCE 1FCE حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:15443,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401203بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:1514123,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 2-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:151062,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 2-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:151392,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401M 1-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:151272,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401302بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد18:30 - 20:0013123,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401E 3-1کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد18:30 - 20:001062,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401104بزرگسالان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد18:30 - 20:0012103,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 8نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد18:30 - 20:00973,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401504پیشرفته حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد18:30 - 20:00663,880,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401E 4-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد18:30 - 20:001292,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401E 3-2کودکان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد18:30 - 20:001162,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 10نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد18:30 - 20:0013123,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401304بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:1510103,480,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401602پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد16:45 - 18:15543,880,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401FCE 4FCE آنلاین برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد18:30 - 20:00443,980,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401A1.2 aمقدماتی آلمانی حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد15:00 - 16:30874,580,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401A1.1 bمقدماتی آلمانی حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای زوج11:15 - 12:4516164,580,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401A1.2 aمقدماتی آلمانی حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۳۰روزهای زوج16:45 - 18:15554,580,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 1نوجوانان حضوری برادران۱۴۰۱/۰۵/۲۵۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای فرد11:15 - 12:45753,380,000 ثبت نام
ترم چهارم - 1401T 1نوجوانان حضوری خواهران۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۴۰۱/۰۶/۲۹روزهای زوج11:15 - 12:45833,380,000 ثبت نام