دوره های در حال ثبت نام

ترمسطحرده سنیمحل برگزاریشروعپایانروز برگزاریساعت برگزاریظرفیت باقی ماندههزینه(ریال)ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 5-2کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج15:00 - 16:30552,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 2-1کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج15:00 - 16:30772,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 9نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج15:00 - 16:30992,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400203بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج15:00 - 16:30772,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400501پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج15:00 - 16:30552,880,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400202بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج15:00 - 16:30662,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400603پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج15:00 - 16:30552,880,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400Pre-IELTS 1Pre-IELTS آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج15:00 - 16:30773,980,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400103بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج15:00 - 16:30882,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 1-2کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج15:00 - 16:30772,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 2-2کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15882,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 1-2کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15992,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 3-1کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15662,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 6نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:1510102,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 11نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15662,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 13نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15772,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 3نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15662,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 15نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15552,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400402بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15992,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400FCE 6FCE آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15442,980,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400104بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15552,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400505پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15662,880,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400502پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15442,880,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 2-1کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج18:30 - 20:00542,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 3-1کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج18:30 - 20:00542,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 6نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج18:30 - 20:0010102,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 11نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج18:30 - 20:00882,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 8نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج18:30 - 20:001092,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 12 نوجوانانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج18:30 - 20:00882,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400M 2-2کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج18:30 - 20:0011102,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400404بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج18:30 - 20:00762,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400603پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج18:30 - 20:00652,880,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400606پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج18:30 - 20:00862,880,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 11نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد15:00 - 16:30642,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 6نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد15:00 - 16:301082,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400304بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد15:00 - 16:3012122,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400FCE 6FCE آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد15:00 - 16:30882,980,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400505پیشرفته آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد15:00 - 16:3011112,880,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 2-1کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد15:00 - 16:3011112,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 4-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد15:00 - 16:30552,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 1-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد15:00 - 16:30772,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400M 1-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد15:00 - 16:30772,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400201بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد15:00 - 16:30552,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 3-1کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد15:00 - 16:3010102,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400204بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد16:45 - 18:151092,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400101بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج15:00 - 16:30512,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400M 1-1کودکان آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای زوج15:00 - 16:30992,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 10نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد16:45 - 18:1510102,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 8نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد16:45 - 18:1511112,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400401بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد16:45 - 18:15552,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400603پیشرفته آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد16:45 - 18:15552,880,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400606پیشرفته آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد16:45 - 18:15552,880,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400M 2-1کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد16:45 - 18:15882,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 5-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد16:45 - 18:15762,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 15نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد16:45 - 18:1510102,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400102بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد16:45 - 18:15662,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400303بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:00552,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400505پیشرفته آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:00552,880,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 6نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:00992,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 4نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:0011102,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 12 نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:00552,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400T 10نوجوانانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:0010102,380,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400202بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:00872,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 2-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:00872,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 1-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:00982,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400M 2-2کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:00882,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 1-1کودکان آنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:00982,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400404بزرگسالانآنلاین برادران۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰/۱۲/۲۴روزهای فرد18:30 - 20:0010102,480,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400E 1-1بزرگسالانآنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۳روزهای زوج16:45 - 18:15552,180,000 ثبت نام
ترم هشتم - 1400A1.1 bمقدماتی آلمانی آنلاین خواهران۱۴۰۰/۱۱/۰۷۱۴۰۰/۱۲/۱۱روزهای زوج09:30 - 11:00723,580,000 ثبت نام